คณะกรรมการบริหาร

Mr. John Lee Kohshun

ประธานกรรมการบริหาร
และประธานกรรมการบริษัท

คุณอรัญญา เฉลิมพรวโรดม

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการเงินและกรรมการบริหาร

คุณวิศิษฐ์ ชวลิตานนท์

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มบริหารก่อสร้างและกรรมการบริหาร

คุณฐิตารี อยู่วิทยา

รองประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
กลุ่มการตลาดและกรรมการบริหาร

คุณจอน วนาสิน

กรรมการบริหาร